Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i veckan kungjort sina föreskrifter om registrering i PEPPOL.
Föreskrifterna innebär att upphandlande myndigheter och enheter – som omfattas av e-fakturalagen – ska registrera sig i PEPPOL:s registerfunktion för att kunna ta emot elektroniska fakturor.
Bestämmelsen träder i kraft den 1 december i år.

 Föreskrifterna tillkännagavs i onsdags och kompletterar lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling som började gälla den 1 april. Syftet med bestämmelsen om obligatorisk registrering i PEPPOL för myndigheter och enheter är, enligt DIGG, att man vill underlätta översändandet av elektroniska fakturor vid offentliga upphandlingar och göra det lätt och okomplicerat att efterleva lagkravet.

Den exakta formuleringen av bestämmelsen lyder som följer:
”(2 §) Upphandlande myndigheter och enheter ska vara registrerade i registerfunktionen, Service Metadata Publisher (SMP), som tillhandahålls i PEPPOL, för att kunna ta emot elektroniska fakturor.”
Kravet gäller från och med 1 december i år.

Sett till föreskrifternas slutliga utseende och till det ursprungliga förslag som lades av DIGG kan konstateras att det blev några förändringar. I förslaget som skickades ut på remiss till 147 instanser ingick tre bestämmelser.
Men sedan samtliga 79 inkomna remissvar gåtts igenom och analyserats valde DIGG att enbart införa bestämmelsen om registrering i PEPPOL.
Övriga två bestämmelser utgick av olika skäl.

  • I den ena deklarerades det att ”upphandlande myndigheter och enheter ska erbjuda möjligheten att översända elektroniska fakturor via PEPPOL”. Efter moget övervägande kom DIGG fram till att denna författning är överflödig. DIGG konstaterar att myndigheter och enheter lär informera om möjligheten att översända e-fakturor via PEPPOL utan att det anges i en bestämmelse. Lydelsen hade också kunnat misstolkas och förlett berörda att tro att PEPPOL är enda tillåtna distributionsväg. Det är, precis som DIGG skriver i sin analys, inte tvingande att översända fakturor via PEPPOL. Det finns andra sätt att skicka på.
    – Det är glädjande att DIGG betonar detta. Det är något som marknaden uppfattat på olika vis och som det rått osäkerhet om, betonar Henrik Möller, samtrafiksansvarig på InExchange.
  • I den andra ställdes premissen att ”upphandlande myndigheter och enheter ska tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal för leverantörer”, men även den bestämmelsen ströks i slutversionen. DIGG instämmer i invändningarna mot fakturaportalidén, som framfördes i flera remissvar, och konstaterar att det finns alternativa lösningar som i tillräckligt stor utsträckning underlättar för leverantörer att fakturera elektroniskt.

Läs mer på DIGG:s hemsida:
DIGG:s föreskrifter om registrering i PEPPOL